Tuesday, April 26, 2011

دیوانه

رفتن زیر باران زیبایی ای دارد از جنس درد
سخت است رسیدن به آن زیبایی

Tuesday, October 26, 2010

خزانی دیگر

پاییز را دوست می دارم
نه بخاطر مدرسه
نه بخاطر برگهایش
نه بخاطر باد ... باران ... ابر
بخاطر حزن
امیدیست
چونانکه مرا به یادم می آورد
و
امیدیست که مرا میفهمد