Tuesday, April 26, 2011

دیوانه

رفتن زیر باران زیبایی ای دارد از جنس درد
سخت است رسیدن به آن زیبایی